0ks
0 ks

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť IRD retail services, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 18551/65B, 821 04 Bratislava, IČO: 50605003, IČ DPH: SK2120403065, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 116062/B je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) prevádzkovateľom osobných údajov a je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa čl. 13 nariadenia.

2. Osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovnom rozsahu:
a) meno a priezvisko,
b) adresa, prípadne adresa doručenia,
c) telefónny kontakt,
d) emailový kontakt,
e) IP adresa
f) funkcia, prípadne pracovná pozícia, v prípade, ak konáte v mene právnickej osoby.

3. Cookies

3.1. Na našich internetových stránkach používame súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory umiestnené vo Vašom zariadení, kde zhromažďujú užitočné informácie, aby zvýšili funkčnosť našich internetových stránok a uľahčili vám ich využívanie.

3.2. Cookies a ďalšie štatistické techniky môžeme používať na štatistické účely, kedy spracúvame ich anonymné, súhrnné štatistiky týkajúce sa napr. používania internetových stránok, aby sme zistili, ako používatelia používajú naše webové stránky a aby sme im túto činnosť uľahčili.

3.3. Vo svojom internetovom zariadení môžete cookies zakázať, obmedziť ich používanie alebo ich z počítača odstrániť. Keďže však súbory cookie významne prispievajú k funkčnosti našich internetových stránok, ich obmedzovanie môže obmedziť aj funkčnosť týchto webových stránok. Podrobnejšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete v našich zásadách používania súborov cookies tu: O používaní cookies.

4. Účel spracúvania osobných údajov

Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej kúpnej zmluvy, zabezpečenie prepravy tovaru, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv z kúpnej zmluvy.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

5.1. Osobné údaje sú spracúvané na základe:
a) spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci,
b) našich oprávnených záujmov,
c) vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom priameho marketingu, pokiaľ ste nám ho udelili.

5.2. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy/objednávky.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Tretie osoby, ktorým môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté: osoby konajúce na základe poverenia našej spoločnosti, osoba zabezpečujúca prepravu tovaru, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Do doby splnenia kúpnej zmluvy a po jej splnení najdlhšie po dobu plynutia záručných lehôt a premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe.

8. Zabezpečenie osobných údajov

Zachovávame primerané bezpečnostné opatrenia (vrátane fyzických, elektronických a administratívnych) k ochrane osobných údajov pred stratou, zničením, zneužitím a neoprávneným prístupom či sprístupnením. Prístup k osobným údajom napríklad obmedzujeme len na oprávnených zamestnancov a dodávateľov, ktorí tieto informácie potrebujú vedieť v rámci plnenia svojich pracovných úloh.

9. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať, iba ak na to udelí súhlas jej zákonný zástupca.

10. Vaše práva

10.1. Právo na prístup k údajom

Právo požadovať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno máte právo na prístup k týmto osobným údajom.

10.2. Právo na opravu

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, máte právo požadovať, aby sme nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú bez zbytočného odkladu opravili.

10.3. Právo na vymazanie

10.3.1. Môžete požadovať, aby sme údaje o vás vymazali. Vymazanie sa však nedotkne údajov ktoré musíme podľa zákona uchovávať. Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo ochranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá.

10.3.2. S výnimkou vyššie uvedených prípadov máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
b) odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre ich spracovanie,
c) namietate proti spracovaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,
d) osobné údaje sú spracované nezákonne,
e) povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis.

10.4. Právo namietať proti spracúvaniu údajov

10.4.1. Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe našich oprávnených záujmov vrátane namietania proti profilovaniu.

10.4.2. Pokiaľ naša spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov nesmie ďalej spracúvať vaše osobné údaje.

10.4.3. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

10.4.4. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

10.5. Právo na obmedzenie spracúvania

10.5.1. Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

10.5.2. Pokiaľ bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené, budeme vás informovať pre tým, ako bude toto obmedzenie zrušené.

10.6. Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

10.7. Podanie sťažnosti

Pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s platnými právnymi predpismi máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s nariadením. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.